Relatiewerk & Seksualiteit met Nancy Wonder

Relatiewerk & seksualiteit met Nancy Wonder

Leer werken met Internal Family Systems relatietherapiemodel IFIO en seksualiteit vanuit IFS perspectief

Programma

In deze 5-daagse training word je geïntroduceerd in het model van IFS relatietherapie Intimacy From the Inside Out. Je leert het model kennen en verdiept je in het werken met seksualiteit vanuit de IFS-benadering. IFIO lead trainer Nancy Wonder geeft IFIO trainingen en heeft zich gespecialiseerd in seksualiteit vanuit IFS perspectief. 


IFS en IFIO leren toepassen begint met het leren kennen van je eigen innerlijke systeem van delen. In de veilige context van deze volledig verzorgde 5-daagse retraite werken we met onze eigen delen en vergroten we daarmee onze kennis van en gemak met relaties en seksualiteit in individuele en relatietherapie.


In de therapeutische praktijk vermijden we het thema seksualiteit regelmatig doordat onze eigen delen zich nog niet comfortabel voelen met bespreken van seksuele thema’s.


Als we als therapeut met seksuele thema’s willen leren werken dan zullen we de moed en bereidheid moeten ontwikkelen om onze eigen kwetsbaarheden rondom seksualiteit te onderzoeken. Mogelijk dienen we daarbij onze eigen seksuele kwetsuren onder ogen te komen en ons bewust te worden van onze eigen gepolariseerde waarden en overtuigingen rondom seksualiteit.


Werkvormen

De retraite biedt een combinatie van didactiek, live demonstraties, ervaringsoefeningen, oefensessies in de rol van therapeut, cliënt en observant en ruimte voor reflectie en integratie.


Voor wie?

Deze training is bedoeld voor IFS therapeuten en IFS-geïnformeerde therapeuten.


Je leert:


 • basiskennis en -vaardigheden ‘Intimacy from the Inside Out’
 • eigen beschermende en kwetsbare delen identificeren die geactiveerd raken in het spreken met cliënten over relaties en seksuele thema’s
 • IFIO technieken toepassen in je werk met koppels
 • ervaren hoe gender onze seksualiteit informeert en vormgeeft
 • over de rol van polarisaties in seksualiteit
 • technieken om seksualiteit in relatietherapie te bespreken
 • hoe seksueel misbruik en seksuele kwetsuren van invloed zijn op de individuele seksualiteit en die in de relatie
 • omstandigheden kennen die de bereidheid en vaardigheid van cliënten om over seksuele thema’s te praten beïnvloeden
 • ontwikkelingsthematiek rondom seksualiteit te onderzoeken
 • je te verhouden tot erotische overdracht en tegenoverdracht die kan ontstaan in therapeutische relaties
 • delen kennen die het seksuele proces remmen en versnellen
 • specifieke interventies oefenen in het begeleiden van koppels bij communicatie over seks, zowel in sessies als thuis


16-20 december 2024

5-daagse retraite

Groesbeek, NL

Praktische informatie


Locatie

Deze 5-daagse training wordt gegeven in De Poort, Groesbeek. Meer informatie over deze bosrijke locatie vind je hier.


Data en tijden

Op maandagochtend 16 december ben je vanaf 9:30 uur welkom bij De Poort. Nadat je je hebt kunnen installeren in je kamer en wat hebt kunnen kennismaken met de omgeving start om 11:00 uur de training. 


Op dinsdag tot en met vrijdagmiddag  werken we met het volgende schema:


 • Ontbijt tussen 8:00-09:30
 • Ochtendprogramma van 09:30-12:30
 • Lunch en vrije tijd  van 12:30-14:30
 • Middagprogramma van 14:30-18:00
 • Diner van 18:00-19:00
 • Avondprogramma van 19:30-21:00


Op vrijdagmiddag 20 december sluiten we met elkaar af rond 15:00 uur. Al vragen we je om rekening te houden met eventuele uitloop tot 15:30 uur.


Groepsgrootte: de groep bestaat uit maximaal 32 deelnemers. Tijdens reflectiegroepen en oefengroepen word je begeleid door een IFS-getrainde assistent in een ratio van 1:4


Voertaal: didactische overdracht en demo-sessies worden in het Engels gegeven. Plenaire interactie in het Engels en indien nodig wordt het Nederlands vertaald.  Tijdens het werken in reflectiegroepen en oefengroepen werken we in het Nederlands. 


Kosten: de prijs voor deze retraite training is inclusief 4 overnachtingen, ontbijt, lunch, diner, tussendoortjes en 5-daags trainingsprogramma geleid door IFS en IFIO lead trainer Nancy Wonder.

Voor dit verblijf zijn beperkt 1-persoonskamers beschikbaar. Deze worden op volgorde van aanmelding toegekend.


Totaalbedrag training, 2-persoonskamer pp: €1270,- excl btw

Totaalbedrag traininig, 1-persoonskamer: €1350,- excl btw 


IFS informed: hoewel Nancy Wonder verbonden is aan het IFS Institute en lead trainer is in het team van Toni Herbine Blank's Intimacy from the Inside Out, is deze training geen Level 2 IFIO training. De training biedt een introductie op IFIO en een verdieping in werken met seksualiteit vanuit IFS perspectief. 

Locatie


Over het verblijf

De Poort is een fijne plek waar allerlei conferenties, retraites en trainingen georganiseerd worden. Het heeft een warme en gezellige sfeer, plekken om je terug te trekken of juist samen te komen. Er wordt met zorg en aandacht gewerkt. Natuur, rust en ruimte zorgen voor een prettige en informele sfeer.


Je verblijft in nette, verzorgde 2- of 1-persoons hotelkamers. Je kunt in je aanmelding aangeven of je een voorkeur hebt voor een 1-persoonskamer. Deze zijn beperkt beschikbaar en we brengen hier een meerprijs voor in rekening (zie kosten). De 1-persoonskamers worden op volgorde van aanmelding toegekend.


De omgeving

De Poort ligt in de bosrijke omgeving van het Rijk van Nijmegen tussen Groesbeek en Malden. Tijdens de ruime middagpauze kun je hier heerlijk wandelen. 


Eten & drinken

De Poort verzorgd voor ons het ontbijt, de lunch en het diner. Er wordt zoveel mogelijk met seizoensgebonden, lokale en biologische producten gewerkt. Hier en daar met kruiden en groenten uit eigen tuin. 

Je bent vrij om koffie en thee te pakken wanneer je daar behoefte aan hebt. Er kan rekening gehouden worden met dieetwensen.


Bereikbaarheid

De Poort is eenvoudig te bereiken met de auto en is bereikbaar met het openbaar vervoer (in combinatie met een taxi).


Biesseltsebaan 34
6561 KC Groesbeek
Telefoon: +31(0)24 397 1204
E-mail: info@depoort.org
Website:www.depoort.org


Over Nancy Wonder


Nancy Wonder, Ph.D., is een erkend psycholoog in Florida. Zij is voormalig co-lead trainer voor het Internal Family Systems Institute, en een senior trainer in Intimacy From the Inside Out (IFIO). Nancy begon haar IFS-reis meer dan 18 jaar geleden en biedt nu supervisie aan IFS- therapeuten en IFIO-therapeuten. Ze heeft presentaties gegeven op de jaarlijkse conferenties over IFS en seksualiteit.


Ook publiceerde ze artikelen over seksualiteit, waaronder: ‘Treating Pornography Addiction with IFS’ in: Internal Family Systems: New Dimensions en ‘Making the Unconscious Conscious in IFS Consultation of Sexual Abuse, Sexual Offending, and Sexual Compulsivity Cases’ in: Internal Family Systems Therapy: Supervision and Consultation.

Over de organisatie


Deze retraite wordt georganiseerd en gehost door Nina van der Hoek en Anna Thomas Tijsseling. Via hun samenwerkingsverband RadicalLove bieden zij IFS geinformeerde (na)scholing.*


De eerste vonk voor déze retraite was het moment waarop Nancy Wonder en Marie le Mahieu samen enthousiast werden van het idee om in Nederland een IFS training te realiseren.


Marie sprak met Nina, Nina sprak met Anna Thomas en van het een kwam het ander. We zijn erg blij om Nancy naar Nederland te kunnen halen en met een fijne groep IFS enthousiastelingen deze bijzondere week met elkaar door te brengen, te leren en te ontwikkelen. 


* hier lees je meer over wat ons beweegt

Couples Work & Sexuality with Nancy Wonder

Learn to work with the Internal Family Systems relational therapy model (IFIO) and sexuality from an IFS perspective

Program


In this 5-day training, you will be introduced to the model of IFS couples therapy, Intimacy From the Inside Out (IFIO). You will get to know the model and delve into working with sexuality from the IFS approach. IFIO lead trainer Nancy Wonder provides IFIO training and has specialized in sexuality from an IFS perspective.


Applying IFS and IFIO begins with getting to know your own inner system of parts. In the safe context of this fully catered 5-day retreat, we work with our own parts and thereby enhance our understanding and ease with relationships and sexuality in individual and couples therapy.

In therapeutic practice, we often avoid the theme of sexuality because our own parts are not yet comfortable discussing sexual themes.


If we as therapists want to learn to work with sexual themes, then we need to develop the courage and willingness to explore our own vulnerabilities around sexuality. This may involve facing our own sexual wounds and becoming aware of our own polarized values and beliefs around sexuality.


Methods


The retreat offers a combination of didactics, live demonstrations, experiential exercises, practice sessions in the roles of therapist, client, and observer, and space for reflection and integration.


For whom?


This training is intended for IFS therapists and IFS-informed therapists.


You will learn:


 • Basic knowledge and skills of 'Intimacy from the Inside Out'
 • Identifying your own protective and vulnerable parts that are activated when discussing relationships and sexual themes with clients
 • Applying IFIO techniques in your work with couples
 • Experiencing how gender informs and shapes our sexuality
 • About the role of polarizations in sexuality
 • Techniques for discussing sexuality in couples therapy
 • How sexual abuse and sexual wounds influence individual sexuality and that within the relationship
 • Understanding circumstances that affect clients' willingness and ability to talk about sexual themes
 • Exploring developmental themes around sexuality
 • Dealing with erotic transference and countertransference that may arise in therapeutic relationships
 • Recognizing parts that inhibit and accelerate the sexual process
 • Practicing specific interventions in guiding couples in communication about sex, both in sessions and at home

Practical information


Location

This 5-day training will take place at De Poort, Groesbeek. You can find more information about this location in the (Dutch type of) forest here.


Dates and time slots

On Monday morning, December 16th, you are welcome at De Poort from 9:30 am onwards. After settling into your room and getting familiarised with the surroundings, the training will commence at 11:00 am.


From Tuesday to Friday afternoon, we will follow the following schedule:

Breakfast between 8:00-09:30

Morning program from 09:30-12:30

Lunch and free time from 12:30-14:30

Afternoon program from 14:30-18:00

Dinner from 18:00-19:00

Evening program from 19:30-21:00


We will round off together on Friday afternoon, December 20th, around 3:00 pm.

However, please be prepared for possible extension until 3:30 pm.


Group size: The group consists of a maximum of 32 participants. During reflection groups and practice groups, you will be guided by an IFS-trained assistant in a ratio of 1:4.


Language: Didactic lectures and demo sessions will be conducted in English. Plenary interactions will be in English, with translation into Dutch if necessary. During work in reflection groups and practice groups, Dutch-speaking groups will use Dutch, mixed groups will use English.


Costs: The price for this retreat training includes 4 nights' accommodation, breakfast, lunch, dinner, snacks, and a 5-day training program led by IFS and IFIO lead trainer Nancy Wonder. Limited single rooms are available and will be assigned on a first-come, first-served basis.

Total training cost, double room per person: €1270,- excl. VATTotal training cost, single room: €1350,- excl. VAT


IFS informed: Although Nancy Wonder is associated with the IFS Institute and is a lead trainer on Toni Herbine Blank's Intimacy from the Inside Out team, this training is not a Level 2 IFIO training. The training offers an introduction to IFIO and a deepening of working with sexuality from an IFS perspective.

Location


About the stay

De Poort is a wonderful place where various conferences, retreats, and trainings are organized. It has a warm and cozy atmosphere, with spaces to retreat or come together. Care and attention are given to every detail. Nature, tranquility, and space create a pleasant and informal atmosphere.

You will stay in clean, well-maintained single or double hotel rooms. You can indicate your preference for a single room during your registration. These are limited in availability, and an additional charge applies (see costs). Single rooms are assigned on a first-come, first-served basis.


The surroundings

De Poort is located in the wooded area of the Rijk van Nijmegen between Groesbeek and Malden. During the ample afternoon break, you can enjoy delightful walks here.


Food & beverages

De Poort provides us with breakfast, lunch, and dinner. Seasonal, local, and organic products are used as much as possible, sometimes supplemented with herbs and vegetables from their own garden. You are free to enjoy coffee and tea whenever you like. Dietary preferences can be accommodated.


Accessibility

De Poort is easily accessible by car and reachable by public transportation (in combination with a taxi).


Biesseltsebaan 34

6561 KC Groesbeek

Phone: +31(0)24 397 1204

Email: info@depoort.org

Website: www.depoort.org

About Nancy Wonder


Nancy Wonder, Ph.D., is a recognized psychologist in Florida. She is a former co-lead trainer for the Internal Family Systems Institute, and a senior trainer in Intimacy From the Inside Out (IFIO). Nancy began her IFS journey over 18 years ago and now provides supervision to IFS therapists and IFIO therapists. She has presented at annual conferences on IFS and sexuality.


She has also published articles on sexuality, including: "Treating Pornography Addiction with IFS" in Internal Family Systems: New Dimensions and "Making the Unconscious Conscious in IFS Consultation of Sexual Abuse, Sexual Offending, and Sexual Compulsivity Cases" in Internal Family Systems Therapy: Supervision and Consultation.

About the organization


This retreat is organized and hosted by Nina van der Hoek and Anna Thomas Tijsseling. They offer IFS-informed training via RadicalLove.*


The spark for this retreat was ignited when Nancy Wonder and Marie le Mahieu became excited about the idea of organizing an IFS training in the Netherlands.


Marie spoke with Nina, Nina spoke with Anna Thomas, and one thing led to another. We are delighted to welcome Nancy to the Netherlands and to spend this special week together with a wonderful group of IFS enthusiasts, learning and developing together.


* You can learn more about what drives us here